பிறப்பு இல்லாமலே நாளொன்றும் இல்லை!

  • June 21, 2020

பிறப்பு இல்லாமலே நாளொன்றும் இல்லை!

இறப்பு இல்லாமலும் நாளொன்றும் இல்லை!

நேசத்தினால் வரும் நினைவுகள் தொல்லை!

மறதியைப் போல் ஒரு மாமருந்தில்லை!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please mark all required fields.