கண்ணில் தெரிந்தது காற்றுடன் போக!

  • July 2, 2020

கண்ணில் தெரிந்தது காற்றுடன் போக!

மண்ணில் பிறந்தது மண்ணுடன் சேர்க!

எலும்பு சதை கொண்ட உருவங்கள் போக!

எச்சங்களால் அந்த இன்னுயிர் வாழ்க!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please mark all required fields.